Statut

S T A T U T
Stowarzyszenia pod nazwą
Świnoujska Organizacja Turystyczna
w Świnoujściu.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Świnoujska Organizacja Turystyczna zwana dalej w skrócie SOT, jest stowarzyszeniem
działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane
jego działalnością.
2. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze trwałym, dobrowolnym i samorządnym.
§2
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie kraju i poza jego granicami.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Świnoujście.
§4
Stowarzyszenie uŜywa pieczęci i znaku graficznego według wzoru ustanowionego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieŜnych celach.
Rozdział 2
Cele i zasady działania
§6
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) kreowanie i upowszechnianie wizerunku Świnoujścia jako regionu atrakcyjnego turystycznie w
kraju i za granicą,
b) utrzymywanie wysokiej konkurencyjności produktu turystycznego na rynku krajowym i
zagranicznym,
c) podejmowanie działań w celu zwiększanie liczby turystów odwiedzających Miasto,
d) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, podmiotów z branŜy turystycznej, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych oraz osób fizycznych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej, a mogących wspierać te cele.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) rozwijanie istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i podnoszenie ich
konkurencyjności,
b) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, imprezach promocyjnych,
szkoleniach krajowych i zagranicznych,
c) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej,
d) udział w działaniach na rzecz ochrony zasobów kulturalnych i przyrodniczych, jako elementów
składowych konkurencyjnego produktu turystycznego,
e) inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych i monitoringowych turystyki oraz
upowszechnianie ich rezultatów,
f) współpracę z organami administracji rządowej, administracji samorządowych, z Polską
Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi
lokalnymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki lub mogącymi ją wspierać,
g) prowadzenie i rozwijanie Informacji Turystycznej,
h) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
i) prowadzenie kursów i szkoleń słuŜących rozwojowi turystyki.
§7
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności słuŜy realizacji
celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
moŜe być:
a) działalność wydawnicza: ksiąŜki (22.11.Z), gazety (22.12.Z), czasopisma i wydawnictwa periodyczne (22.13.Z),
b) działalność wydawnicza pozostała (22.15 .Z)
c) sprzedaŜ detaliczna ksiąŜek (52.47.A),
d) sprzedaŜ detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B),
e) sprzedaŜ detaliczna artykułów nieŜywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.48.G),
f) działalność turystyczna pozostała (63.30.D),
g) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
h) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z),
i) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z),
2
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8
1. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
2. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§9
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być kaŜda osoba fizyczna i prawna, która złoŜyła Zarządowi deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem zwyczajnym mogą być takŜe osoby fizyczne i prawne nie mające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§10
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju turystyki w Świnoujściu na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
§11
Członkiem wspierającym moŜe być kaŜda osoba fizyczna i prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub innej.
§12
Deklaracja osoby ubiegającej się o członkostwo zawiera:
1.imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej, a w odniesieniu do przedsiębiorców równieŜ firmę, pod którą prowadzą przedsiębiorstwo i jego siedzibę,
2.nazwę osoby prawnej ze wskazaniem osób ją reprezentujących,
3.oświadczenie o gotowości aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień jego statutu, uiszczenia wpisowego oraz regularnego uiszczania składek członkowskich.
§13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
c) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
d) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej,
e) wyraŜania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
f) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie,
g) wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym i wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych
określone w art. 13 ust 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Prawa członkowskie w stosunku do osób prawnych realizują ich przedstawiciele.
§14
1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia naleŜy:
a) aktywny udział w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia oraz w pracach jego organu, do którego został wybrany,
b) przestrzeganie przepisów Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich w terminach i wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
2. Obowiązek określony w punkcie „a” nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
3. Obowiązek określony w punkcie „c” nie dotyczy członka honorowego.
§15
1. Członkostwo ustaje z chwilą:
a) złoŜenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa,
b) wykreślenia członka z rejestru sądowego,
c) ogłoszenia upadłości członka,
d) śmierci członka,
e) podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia na skutek:
– raŜącego naruszenia przez członka postanowień Statutu oraz sprzeniewierzenia się celom urzeczywistnianym przez Stowarzyszenie,
– niewypełniania obowiązków przewidzianych w art. 14 z tym, Ŝe niepłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
§16
1. Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do doręczenia członkowi odpisu uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie odwołania się w terminie czternastu dni do Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§17
1. Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Uchwały organów Stowarzyszenia w sprawach personalnych oraz w przedmiocie powołania i odwołania składu organów są podejmowane wyłącznie w głosowaniu tajnym. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia
§18
1. W skład Walnego Zebranie Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.
2. Członkowie będący osobami prawnymi uczestniczą w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków poprzez ustanowionych w tym celu przedstawicieli, zgłoszonych na piśmie Zarządowi w deklaracji członkowskiej.
4
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku kalendarzowym w terminie do 1 czerwca. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdania organów Stowarzyszenia i udziela im skwitowania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b)na pisemne Ŝądanie członków Stowarzyszenia w liczbie co najmniej jednej czwartej części członków wpisanych na listę prowadzoną przez Zarząd,
c) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
5. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi zawierać wskazanie porządku obrad.
6. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego Ŝądania. W razie niewykonania tego obowiązku, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje wnioskodawca.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie moŜe podejmować uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
8. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet ZałoŜycielski
9. Zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadomi członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zebrania listami poleconymi nie później niŜ na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
10. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku braku qvorum w pierwszym terminie Zarząd stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej niŜ pół godziny po pierwszym terminie.
11. Walne Zebranie moŜe powołać spoza członków stowarzyszenia komisje społeczne do badania i rozwiązywania określonego rodzaju problemów.
12. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Członek Zarządu.
§19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, nie zastrzeŜonych w statucie dla innych organów Stowarzyszenia.
2. W szczególności Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w następujących sprawach:
a) uchwalanie rocznego programu działalności i budŜetu Stowarzyszenia,
b) zatwierdzanie regulaminu zwoływania posiedzeń organów Stowarzyszenia i obradowania,
c) wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej skwitowania,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, obciąŜających ich członków,
f) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu, sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia oraz sposobu wykonania uchwał Zebrania przez organy Stowarzyszenia
g) udzielanie zezwolenia Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości oraz na kaŜdorazowe zaciągnięcie zobowiązania, którego przedmiotem jest świadczenie o wartości przekraczającej 100 000 (sto tysięcy) zł,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Stowarzyszenia,
i) zmiany statutu,
j) rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji,
k) nadawanie godności członka honorowego,
l) zatrudnianie członków Zarządu, w tym określanie wysokości wynagrodzenia oraz czasu pracy.
Zarząd
§20
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością i odpowiada za prace przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się od 5 do 9 członków – Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i członków zarządu – wybieranych na okres 3 lat w wyborach powszechnych z nieograniczonej ilości kandydatów. Wybory na funkcję Prezesa odbywają sie oddzielnie.
3. Zarząd wykonuje swoje funkcje społecznie lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
4. Funkcję członka Zarządu moŜe piastować wyłącznie członek Stowarzyszenia.
5. Członek Zarządu nie moŜe jednocześnie pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
6. W wypadku zrzeczenia się przez członka Zarządu członkostwa Stowarzyszenia albo mandatu członka Zarządu lub innego rodzaju niemoŜności sprawowania funkcji przez członka Zarządu przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna deleguje jednego z jej członków do pełnienia funkcji członka Zarządu na okres do powołania nowego członka przez Walne Zebranie Członków. W takim wypadku Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków.
§21
1. Do kompetencji Zarządu naleŜy między innymi:
a) sprawowanie bieŜącego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem,
c) przyjmowanie w poczet członków oraz skreślanie członków z listy członków.
d) sporządzanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego,
e) przygotowywanie projektu regulaminu zwoływania posiedzeń organów Stowarzyszenia i obradowania.
f) zatrudnianie dyrektora biura i ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura.
2. Uchwały Zarządu wymagają dla swej waŜności zwykłej większości głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§22
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes, a w razie jego nieobecności 2 członków Zarządu.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w celu załatwiania spraw Stowarzyszenia, w tym kosztów podróŜy i diet.
Komisja Rewizyjna
§23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na okres trzech lat w wyborach powszechnych z nieograniczonej ilości kandydatów.
2. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej moŜe sprawować wyłącznie członek Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna samodzielnie wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie moŜe jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) bieŜąca kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności prawidłowości zarządzania jego majątkiem,
b) przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych Zarządowi,
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny sprawozdania z działalności
i sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd,
d) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności kontrolnej,
e) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków opinii w sprawie skwitowania Zarządu z wykonywanych czynności podpisane przez wszystkich członków Komisji.
6. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje funkcje społecznie.
7. W wypadku zrzeczenia się przez członka Komisji Rewizyjnej członkostwa Stowarzyszenia albo mandatu członka Komisji Rewizyjnej lub innego rodzaju niemoŜności sprawowania funkcji przez członka tego organu przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§24
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pienięŜne.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
a) składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) dotacje otrzymywane wg zasad określonych w odrębnych przepisach,,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej,
f) dochody z majątku Stowarzyszenia
g) wpływy z ofiarności publicznej,
h) inne wpływy.
§25
1. Administracyjno-techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro, którym kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.
4. Zasady wynagradzania pracowników Biura ustała Zarząd.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§26
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
§27
1. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu jeŜeli uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§28
Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 23 sierpnia 2005 r. i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia uchwały.
Świnoujście, dnia 18 grudnia 2009 r.
                                                   Świnoujście, dnia 28 października 2022 r.