Stowarzyszenie

ŚWINOUJSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA


Świnoujska Organizacja Turystyczna jest działającym od 2006r. stowarzyszeniem, którego
członkami są Gmina Miasto Świnoujście, podmioty gospodarcze z branży turystycznej oraz
osoby fizyczne. Działalność organizacji ma przede wszystkim na celu kreowanie i
upowszechnianie wizerunku Świnoujścia jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w
kraju jak i za granicą, utrzymywanie wysokiej konkurencyjności produktu turystycznego na
rynku krajowym i zagranicznym, podejmowanie działań w celu zwiększanie liczby turystów
odwiedzających Miasto. Wszystkie cele realizujemy m.in. poprzez :
· rozwijanie istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i
podnoszenie ich konkurencyjności,
· udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, imprezach
promocyjnych, szkoleniach krajowych i zagranicznych,
· inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej,
· współpracę z organami administracji rządowej, administracji samorządowych,
z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją
Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki
lub mogącymi ją wspierać,
· pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
· prowadzenie kursów i szkoleń służących rozwojowi turystyki.
Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej:
www.swinoujscie.turystyka.pl
JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ PRZYSTĄPIENIE DO NASZEJ ORGANIZACJI?
1. Zniżkowa cena udziału w wystąpieniach targowych krajowych i zagranicznych
2. Uczestnictwo w programach wizyt studyjnych dziennikarzy
3. Priorytet w publikacjach prasowych inicjowanych przez ŚOT
4. Zniżkowy lub bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez ŚOT
5. Bezpłatna prezentacja na naszych stronie internetowej: www.swinoujscie.turystyka.pl
6. Udział i wpływ na rozwój naszej turystyki lokalnej
7. Możliwość inicjowania wielu nowych przedsięwzięć